Organisatie

Bestuur

Ruim 300 groente-, fruit- en paddenstoelentelers vormen samen Coöperatie Coforta. De aangesloten leden zijn betrokken bij de besluitvorming van The Greenery Groep en samen bepalen zij de strategische koers.

Bestuur

Aandeelhoudersstructuur

Alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap The Greenery worden gehouden door Coöperatie Coforta.

Het Bestuur van de coöperatie

Het Bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De leden zijn allen lid van de Coöperatie. Het Bestuur bestaat zoveel mogelijk uit een evenwichtige afspiegeling van de leden van de coöperatie. Zij is verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen van de leden van de coöperatie en de door haar middels The Greenery en haar dochterondernemingen gedreven onderneming.

De Algemene Ledenvergadering van de coöperatie

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De aangesloten leden hebben rechtstreeks inspraak via de Algemene Ledenvergadering.

Hoofddirectie van The Greenery

De statutaire Hoofddirectie, bestaande uit een algemeen directeur en een financieel directeur, bestuurt The Greenery. De Hoofddirectie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Raad van Commissarissen van The Greenery

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Hoofddirectie en op de algemene gang van zaken in de The Greenery en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast vraagt de Hoofddirectie voor bepaalde, in de statuten beschreven, besluiten goedkeuring van de Raad van Commissarissen.