Organisatie

Bestuur

Ruim 362 leden - groente-, en fruittelers - vormen samen Coöperatie The Greenery. De aangesloten leden zijn betrokken bij de besluitvorming van The Greenery Groep en samen bepalen zij de strategische koers.

Bestuur

Aandeelhoudersstructuur

Alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap The Greenery worden gehouden door Coöperatie The Greenery.

De Algemene Leden Vergadering van de coöperatie

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De aangesloten leden hebben rechtstreeks inspraak via de ALV.

De Raad van Commissarissen van de coöperatie

De Raad van Commissarissen wordt benoemd door de Algemene Leden Vergadering. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast vraagt het Bestuur voor bepaalde, in de statuten beschreven, besluiten goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Het Bestuur van de coöperatie

Het Bestuur van de coöperatie wordt benoemd door Raad van Commissarissen. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Leden Vergadering.

Commissies van de coöperatie

Naast een Raad van Commissarissen, Bestuur en Algemene Leden Vergadering kennen we nog commissies binnen onze coöperatie namelijk de Product Unit Commissies, Werkgroepen en Jongerenraad.

De Product Unit Commissies (PUC's), voor de sectoren Glasgroente, Vollegrond, Zachtfruit en Hardfruit, adviseren Coöperatie The Greenery en The Greenery beleidsmatig over de aanvoer en afzet. Op operationeel niveau doen de circa 20 Werkgoepen dit.
Jonge leden en potentiële bedrijfsopvolgers in de leeftijd van 18 tot 32 jaar stimuleren wij lid te worden van de Jongerenraad. De Jongerenraad geeft haar visie op de ontwikkelingen binnen bedrijf en coöperatie en dient als kweekvijver voor bestuurlijk talent.

Hoofddirectie van The Greenery

De statutaire Hoofddirectie bestuurt The Greenery. De Hoofddirectie legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van The Greenery.

Algemene Vergadering van The Greenery

In de Algemene Vergadering van de Vennootschap komen zaken als de vaststelling van de jaarrekening van The Greenery en het verlenen van decharge aan de Hoofddirectie van The Greenery aan de orde. Daarnaast is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist voor bepaalde in de statuten omschreven besluiten van de Hoofddirectie van The Greenery, zoals het vaststellen van het strategisch businessplan en het budget.