Nieuws

The Greenery ziet winst in 2017 opnieuw stijgen

11 april 2018

Groente en fruitbedrijf The Greenery heeft het nettoresultaat over 2017 opnieuw verbeterd. De nettowinst steeg met 38% van 9,0 miljoen euro in 2016 naar 12,5 miljoen euro in 2017. De omzet van de voorgezette activiteiten is met 1,0 miljard euro nagenoeg gelijk gebleven; de brutomarge bleef ongewijzigd op 14,9%. Er is verder geïnvesteerd in de verbetering en vernieuwing van de logistieke keten en robotisering.

The Greenery ziet winst in 2017 opnieuw stijgen

Om de ambities van The Greenery waar te maken is er in 2017 fors geïnvesteerd in nieuwe klantproposities, nieuwbouw van distributiecentra en de IT-infrastructuren. Daarnaast zijn er initiatieven genomen voor een verdere intensivering van de samenwerking met telers, het opleiden van medewerkers en digitalisering. Het lidmaatschap voor telers is aantrekkelijker gemaakt door de introductie van een variabele rentevergoeding op de ledenleningen. Begin 2018 heeft The Greenery een overeenkomst getekend voor intensievere samenwerking met het Britse APS (marktleider tomaten in de UK) voor de afzet van Nederlandse vruchtgroenten op de Britse (retail) markt. The Greenery heeft een minderheidsbelang genomen in APS.

De start van het verslagjaar was uitdagend door de beperkte beschikbaarheid van groenten uit Zuid-Europa als gevolg van de weersomstandigheden. Hoewel The Greenery haar klanten succesvol kon blijven bedienen heeft dit geleid tot een lagere bruto bijdrage. In 2017 bedroeg als gevolg hiervan de EBITDA 16,7 miljoen euro (2016: 18,0 miljoen). De bedrijfskosten en het resultaat deelnemingen bleven vrijwel stabiel ten opzichte van 2016. Het lagere bedrijfsresultaat (veroorzaakt door de lagere bruto bijdrage en hogere afschrijvingen) is gecompenseerd door een eenmalige vennootschapsbelastingbate. Het eigen vermogen is verder versterkt tot 106,2 miljoen euro t.o.v. 95,1 miljoen euro in 2016.

Focus
The Greenery zet maximaal in op haar positie en rol als duurzame ketenregisseur. Belangrijke thema’s daarbij zijn data, inzicht in consumentenvoorkeuren, gezondheidstrends, technologie (digitalisering en robotisering), schaalvergroting en de opkomst van e-commerce. Het retailkanaal biedt The Greenery de meeste mogelijkheden waarde toe te voegen door slimme logistieke en supply chain oplossingen. The Greenery richt zich op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de keten teneinde verse groenten en fruit bereikbaar en betaalbaar te maken voor iedereen. Door het aandeel rechtstreekse leveringen van de teler naar de klant verder uit te bouwen naar 61% (eind 2013: 40%) en het product efficiënter op te slaan zal in 2019 het totale vloeroppervlak van de distributiecentra zijn teruggebracht tot circa 60.000m2 (2013: 105.000m2).

Vooruitzicht
De verwachting is dat de omzet met name bij Retail klanten verder zal groeien, dit sluit aan bij de strategie om zoveel mogelijk de eindklanten in de keten te bedienen.

In 2018 worden strategische projecten ter vergroting van de commerciële slagkracht en samenhang uitgevoerd. The Greenery wil samen met haar klanten en telers groeien. Dit is mogelijk door de klant nog meer centraal te stellen en de nadruk te leggen op integrale ketenbenadering; Growing Together.

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.