Nieuws

The Greenery boekt positieve resultaten

6 april 2016

The Greenery boekt positieve resultaten

The Greenery heeft over 2015 positieve resultaten geboekt. De omzet steeg met 2% tot € 1,1 miljard. Het nettoresultaat steeg naar € 4,2 miljoen ten opzichte van 2,0 miljoen euro in 2014. De herstructurering van de organisatie en de strategie van maximale ketensamenwerking met retailklanten, efficiency verbeteringen en structurele kostenverlaging zijn bepalend voor de resultaten. De resultaten bieden een goede basis voor verdere groei in omzet en volume.

Resultaten
De omzetgroei is gerealiseerd bij een dalend volume, maar hogere prijzen  ten opzichte van 2014. Gedurende het jaar hebben weersomstandigheden in andere producentenlanden een opwaartse druk op de prijs tot gevolg gehad in veel productgroepen. De EBITDA bedraagt € 24 miljoen, een verbetering van € 3 miljoen ten opzichte van 2014. Gecorrigeerd voor de bedrijfsonderdelen welke op balansdatum te koop staan of gesloten gaan worden, verbetert de EBITDA met € 7 miljoen. Er is een significante kostenbesparing van € 8 miljoen gerealiseerd. De balans is versterkt door de verkoop van onroerend goed. Dit heeft erin geresulteerd dat de onderneming sinds mei 2015 geen beroep meer heeft gedaan op de bankkredieten en alleen gebruik heeft gemaakt van debiteurenfinanciering en ledenleningen. De onderneming verwacht dat dit ook in 2016 toereikend zal zijn. De financiële baten en lasten bedroegen € 7,9 miljoen, in lijn met vorig jaar. Het aansprakelijk vermogen is verder verbeterd tot 51%.

Vooruitzichten
In 2016 verwacht de directie dat het volume zich zal stabiliseren op het niveau van het jaar 2015. De afzet bij vooral de retailklanten zal naar verwachting verder groeien, wat aansluit bij de strategie om zoveel mogelijk de eindklanten in de keten te bedienen.

De winstgevendheid zal naar verwachting in 2016 verder verbeteren, mede als gevolg van verdere kostenbesparingen en logistieke optimalisaties. De onderneming gaat door met het verder optimaliseren van de supply chain. Hierbij is gebleken dat het volledig geïmplementeerde SAP-systeem een belangrijk concurrentievoordeel geeft. In 2016 zal de uitbreiding van het retail DC in Barendrecht in gebruik worden genomen, waardoor ook de importactiviteiten op die locatie kunnen worden ondergebracht. Dit zal de efficiency nog verder verbeteren. De nieuwbouw van het zachtfruit DC in Breda zal ook eind 2016 afgerond zijn en zal eveneens leiden tot verdere efficiency.

De veranderingen in de commerciële organisatie zullen ook de samenwerking met de telers verbeteren, wat de basis legt voor ledengroei in de toekomst.

De onderneming blijft in 2016 gefocust op het verlagen van de kosten, verdere groei in volume en omzet, optimale, duurzame ketensamenwerking met retailklanten en waarde toevoegen aan producten door middel van innovatie en marketing.