Nieuws

Droge zomer beïnvloedt resultaat The Greenery in 2018

10 april 2019

Groente- en fruitbedrijf The Greenery heeft over 2018 een netto-omzet gerealiseerd van EUR 991,9 miljoen (EUR 1.003,2 miljoen in 2017). De nettowinst bedroeg in 2018 EUR 2 miljoen (2017: EUR 12,5 miljoen). De daling ten opzichte van 2017 is het gevolg van het extreme weer in de zomer en de toegenomen concurrentie, met name in Duitsland. Daarnaast was er in 2017 sprake van enkele eenmalige baten. The Greenery investeerde tijdens het boekjaar in nieuwe (online) klanten en programma’s, nieuwbouw van distributiecentra van The Greenery en dochterbedrijf Hoogsteder, opleiden van medewerkers, ICT-infrastructuren en digitalisering.

Droge zomer beïnvloedt resultaat The Greenery in 2018

In 2018 is de Nederlandse groente- en fruitsector geconfronteerd met negatieve gevolgen van de lange, warme en droge zomer. Vele productgroepen werden door het extreme weer geraakt. De gevolgen hebben zich vertaald in hogere kosten in de keten door lagere volumes, mindere kwaliteit en sterke schommelingen in de vraag en het aanbod. Dit heeft een behoorlijke invloed gehad op de bedrijfsvoering en daarmee op de financiële resultaten van The Greenery in 2018.

De bruto bijdrage (netto-omzet minus inkoop handelsproducten en uitbesteed werk) is met EUR 2,9 miljoen gestegen door een verbetering van de brutomarge met 0,5% punt. De positieve effecten zijn echter weer tenietgedaan door de negatieve invloed van het extreme weer in de zomer en de toegenomen concurrentie, met name in Duitsland. Door deze invloeden was de margeverbetering onvoldoende om de hogere kosten op te vangen. Mede door cao-bepaalde salarisstijgingen, hogere pensioenlasten en extra inzet van flexibel personeel is de EBITDA gedaald van EUR 16,7 miljoen in 2017 naar EUR 4,5 miljoen in 2018.

Het aansprakelijk vermogen blijft met 55,9% (2017: 58,5%) van het balanstotaal goed op peil.

Focus op digitale toekomst
In 2018 heeft The Greenery belangrijke stappen gezet in de uitvoering van haar strategie 'Growing Together 2022'. The Greenery heeft in 2018 een digitale visie ontwikkeld, die hoort bij de strategische doelstelling van digitale ketenregisseur en de transitie van een aanbod gedreven organisatie naar een organisatie die snel inspeelt op kansen en mogelijkheden van de markt. Dit vraagt om een ander manier van samenwerken en een flexibele en wendbare organisatie. Het bedrijf maakt hierbij onderscheid tussen nieuwe digitale oplossingen voor klanten, het versterken van de digitale ervaringen van klanten en telers en het inzetten van digitalisering om processen efficiënter en sneller te maken. De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar met de ingebruikname van een nieuw digitaal telersportaal, de start van de ontwikkeling van een nieuw klantenportaal, dat in 2019 gereed zal zijn en de ontwikkelingen op het gebied van robotisering.

Vooruitzichten
De uitvoering van de nieuwe commerciële strategie en de bijbehorende organisatie is leidend in 2019. Deze strategie gaat uit van groei van de onderneming door de klant centraal te stellen.

De samenwerking met het Britse APS zal verder geïntensiveerd en uitgebouwd worden, waardoor verdere groei op de UK-markt gerealiseerd kan worden. Deze groei kan wellicht tijdelijk worden verstoord onder invloed van Brexit perikelen.

In 2019 zullen twee belangrijke logistieke nieuwbouwprojecten worden afgerond. In de eerste helft van het jaar wordt de derde (en laatste) fase van de nieuwbouw van het Retail DC in Barendrecht opgeleverd. De activiteiten van het DC in Bleiswijk en het Naturelle DC in Barendrecht zullen dan ook in dit Retail DC worden geïntegreerd. Hiermee is de logistieke optimalisatie die in 2014 is gestart geheel afgerond. Daarnaast zal medio 2019 het nieuwe kantoor en DC voor dochterbedrijf Hoogsteder in Bleiswijk worden opgeleverd. In deze nieuwe faciliteit worden alle onderdelen van de Hoogsteder Groep samengebracht en heeft de onderneming de ruimte om haar groeiplannen te realiseren.

The Greenery Groep blijft ook in 2019 gericht op het realiseren van winstgevende omzetgroei en het beheersen van de kosten.

Lees het jaarverslag