Organisatie

Bestuur

bestuur in kas

Hoofddirectie van de vennootschap

Onze statutaire hoofddirectie bestaat uit een algemeen directeur en een financieel directeur, welke verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de hoofddirectie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast vraagt de hoofddirectie voor bepaalde, in de statuten beschreven, besluiten goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Ledenraad

De Ledenraad vormt het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de coöperatie. In de Ledenraad komen zaken aan de orde als de vaststelling van de jaarrekening van de coöperatie, de wijziging van statuten en reglementen en de benoeming van de leden van het bestuur.

Bestuur van de coöperatie

Het Bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de Ledenraad. De leden zijn allen lid van de Coöperatie. Het Bestuur bestaat zoveel mogelijk uit een evenwichtige afspiegeling van de leden van de coöperatie naar regio en productgroepen. Zij is verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen van de leden van de coöperatie en de door haar middels The Greenery en haar dochterondernemingen gedreven onderneming.